Monday, April 25, 2011

Pandangan Status Ibu Bapa Nabi SAW : Satu penelitian (3)

Berkata Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama :
"
 

"
JAWABAN

Tidak diketahui bagaimana bahagian Penyelidikan Jabatan boleh pasti mana satu riwayat ini adalah dengan makna, mana yang dengan lafaz? Namun biasanya perawi yang lebih mantap hafalannyalah yang akan diambil riwayatnya. Telah dibentangkan bahawa riwayat Muslim adalah yang paling sohih. Didalamnya terdapat lafaz : (( Sesungguhnya bapaku dan bapamu didalam neraka.))

Perlu kita ketahui bahawa asal riwayat adalah dengan lafaz. Kemudian pula jika ia adalah  riwayat dengan makna, bukankah maknanya seharusnya tidak berubah? Jika lafaznya sangat berbeza, samada ia bukan hadith yang sama atau salah satu darinya adalah kesilapan. Apabila tidak boleh dijama'kan, maka jalannya adalah tarjeeh.
Telah dibentangkan dalam bahagian pertama siri tulisan ini bahawa riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bin Malik r.a dalam sohih Muslim adalah yang paling bagus sanadnya. Kemudian pula Imam Muslim terkenal sebagai sangat teliti dalam penulisan sanad dan matan didalam kitabnya. Sehinggakan para ulama memilih riwayat Sohih Muslim berbanding riwayat Sohih Bukhary apabila meriwayatkan hadith2 ' muttafaq a'laihi . Ini diketahui oleh para penuntut ilmu hadith. Imam Muslim sering mengatakan contohnya : " Dan lafaz sekian sekian tidak terdapat dalam riwayat fulan." " Dan yang ini adalah riwayat Fulan.." " Terdapat dalam hadith Fulan tambahan dan kekurangan kata2..." Ini antara sebab Imam Muslim membawa pelbagai jalur untuk satu riwayat hadith semata2 kerana perbezaan lafaz, yang terkadang tidak merubah makna.

Perkara kedua, terdapat dua permasalahan dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Musnad al-Bazzar dan Mu'jam Imam Tabarany  :

1) Riwayat ini dikatakan sanadnya rijal yang sohih sedangkan ia berpenyakit ( ma'lul )
2) Riwayat ini bukan hadith yang sama, tetapi kisah yang berlainan
RIWAYAT IBRAHIM BIN SA'AD DARI ZUHRY

Penulis akan meringkaskan pembahasan sanad ini :

TAKHREEJNYA

Riwayat ini dikeluarkan dalam kitab2 ini :
1) Mu'jam Kabir Tabarany 
2) Musnad al-Bazzar
3) Abu Nu'aim dalam ' Marifah as-Sahabah'
4) Ibnus Sunni dalam ' Amal yaum wa lailah '
5) ad-Diyaa' al-Maqdisiy dalam 'al-Mukhatarah '
6) Daraqutny dalam ' al-Garaib wal Afrad '
7) al-Bayhaqy dalam ' Dalail an-Nubuwwah '
Kesemuanya dari jalur2 pelbagai yang bertemu kepada Ibrahim bin Sa'ad dari Zuhry dari A'mir bi Sa'ad dari bapanya Sa'ad bin Abi Waqqas r.a (1)


Berkata Daraqutny rhm dalam al-Afrad : " Ibrahim bin Sa'ad bersendirian ( tafarrada ) dengannya dari Zuhry darinya."

Sanadnya pula bersambung. Kesemua mereka diatas memang adalah rijal sohihain.  Ia bererti rijal (perawi)nya adalah yang digunapakai oleh Imam Bukhary dan Muslim dalam kitab sohih mereka. Namun apakah riwayat ini sohih?

RIWAYAT MA'MAR DARI ZUHRY 

Hadith Sa'ad bin Abi Waqqas r.a ini juga dikeluarkan oleh Abdur Razaq as-Son'aany rhm dalam Musannafnya [ no 19687 ].

Sanadnya adalah sanad yang masyhur juga adalah rijal sohihain dari : Ma'mar bin Rasyid dari Zuhry bahawa (( Sesungguhnya telah datang seorang A'raby kepada Rasulullah ..)) seperti riwayat diatas.

Maka jelas kita dapati hadith Ma'mar ini mursal. Terputus sanadnya antara Zuhry dan Rasulullah SAW. Zuhry meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW sedangkan beliau adalah seorang  dari tobaqah kedua Tabien pertengahan yang mana riwayat2 mursal beliau sangat lemah.
Disini kita dapat lihat bahawa kedua2 murid Zuhry; Ibrahim bin Sa'ad dan Ma'mar bin Rasyid telah bercanggah dalam riwayat. Seorang meriwayat secara mausul ( bersambung ) seorang lagi secara mursal ( terputus ).

Bila kita lihat kata2 ulama Jarh wa Ta'deel kita dapati Ma'mar lebih mantap dari Ibrahim dalam riwayat mereka dari Zuhry, walaupun kedua2 mereka tsiqah.

NUKILAN TENTANG MA'MAR DARI ZUHRY

قال الدوري عن ابن معين: "أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ثم عد جماعة
Berkata a-Duury dari Ibnu Ma'een rhm : " Orang yang paling mantap dari Zuhry ialah Malik, Ma'mar dan beliau menyenaraikan segolongan perawi "  [Tahdzeeb at-Tahdzeeb : 4/125 ]

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: "معمر أثبت في الزهري من ابن عيينة
Berkata Ibnu Abi Khaitsamah dari Ibnu Ma'een : " Ma'mar lebih mantap riwayatnya dari Zuhry berbanding Ibnu U'yaynah. " [Tahdzeeb at-Tahdzeeb : 4/125 ]

وقال عثمان الدارمي: "قلت لابن معين: معمر أحب اليك في الزهري أو ابن عيينة أو صالح بن كيسان أو يونس؟ فقال في كل ذلك معمر
Berkata Uthaman ad-Darimy: " Aku berkata kepada Ibnu Ma'een: Ma'mar lebih engkau sukai riwayatnya dari Zuhry atau Ibnu U'yaynah atau Solih bin Kaisan atau Yunus? Beliau menjawab: Dalam semuanya Ma'mar " [Tahdzeeb at-Tahdzeeb : 4/125 ]


Penulis katakan, kesemua perawi diatas murid2 Zuhry; Sufyan bin Uyaynah, Solih bin Kaisan dan Yunus bin Yazid al-Aily adalah perawi sohihain, namun riwayat Ma'mar dari Zuhry lebih unggul .

NUKILAN TENTANG IBRAHIM BIN SA'AD DARI ZUHRY
 
 قال فيه صالح جزرة: "حديثه عن الزهري ليس بذاك لأنه كان صغيرا حين سمع من الزهري
Berkata Solih bin Jazarah rhm : " Hadith beliau dari Zuhry tidak begitu, kerana beliau masih kecil ketika mendengar dari Zuhry." [Tahdzeeb at-Tahdzeeb : 1/66 ]


* Penulis katakan : Umur Ibrahim ketika Zuhry meninggal dunia hanya lebih kurang 17 tahun. Beliau dilahirkan tahun 108H sedangkan Zuhry wafat tahun 125H.
  وقال الذهبي: "ليس هو في الزهري بذاك التثبت  
Berkata Zahaby : " Tidaklah beliau dari Zuhry begitu mantap "  [ Man tukullima Fihi wahuwa Tsiqah ]

HADITH SA'AD BIN ABI WAQQAS MURSAL

Dengan itu yang mahfuz terpelihara adalah riwayat Ma'mar bahawa ia adalah mursal, ia termasuk hadith lemah. Adapun riwayat Ibrahim yang ingin dijadikan hujjah oleh para ikhwah diJabatan adalah munkar, atau syadz kerana menyalahi Ma'mar.

Ibnu Abi Hatim telah bertanya bapa beliau ( Abu Hatim rhm ) tentang hadith Sa'ad bin Abi Waqqas r.a ini : 
(( ...riwayat mursal yang lebih tepat (asybah ).)) [ I'lal Ahadith : Masalah no 2263, 5/692-693].


Demikian juga jawaban Imam Daruqtny rhm apabila ditanya tentang riwayat ini, bahawa yang benar ia adalah mursal. [  al-Ilal : 4/334 ].

Nah, dihadapan kita terdapat dua imam i'lal, Abu Hatim( 240-327H) dan Daraqutny( 306-385H) sepakat mencacatkan riwayat ini.


Begitu juga kata Syaikh Ishaq al-Huweiny, murid Syaikh Albany. Adapun Syaikh Albany rhm, beliau sependapat dengan sebahagian ulama seperti  ad-Diyaa al-Maqdisy, al-Busiry dan Suyuty rhm mensahihkannya. 

MURSAL ZUHRY

Mursal Zuhry dikira sebagai riwayat mu'dhol ( مُعضَل ) terputusnya sekurang2nya dua perawi, diatas  beliau bukan hanya seorang sahabat.


قال يحيى القطان : ( مرسل الزهري شر من مرسل غيره ؛ لأنه حافظ ، وكلما يقدر أن يسمي سمى ؛ وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه
شرح علل الترمذي ) لابن رجب 1 / 284

Berkata Yahya al-Qattan rhm : (( Riwayat2 Zuhry yang mursal adalah lebih buruk dari mursal orang lain, kerana beliau seorang Hafiz, setiap kali beliau mampu menamakan ( gurunya) beliau akan namakan, hanysanya beliau tinggalkan guru yang beliau tidak sanggup menamakannya ( kerana sangat lemahnya ). "


Dan memang Imam Zuhry ada meriwayatkan dari perawi lemah.

Berkata Imam Syafiey rhm :

إرسال الزهري، ليس بشئ لانا نجده يروي عن سليمان بن أرقم

" Mursal Zuhry lemah, kerana kami dapati beliau meriwayatkan dari Sulaiman bin Arqam. " [
Siyar A'lam al-Nubala' : 5/ 338-339 ]


Berkata al-Hafiz dalam at-Taqreeb, Sulaiman bin Arqam al-Basry adalah perawi lemah. 

JAWABAN KEDUA ( KISAH BERBEZA )

Menta'leelkan riwayat perlu dipastikan bahawa riwayat2 ini saling bercanggahan. Terdapat qarinah bahawa kedua kedua riwayat ini berlaku berasingan...

1) Kita dapati bahawa yang meriwayatkan hadith ini adalah sahabat yang berbeza, pertama Anas bin Malik r.a dalam Sohih Muslim, kedua Sa'ad bin Abi Waqqas r.a dalam Tabrany dll. 
2) Kandungan kisah pula tidak menyebut nama lelaki yang bertanya tentang bapanya sehingga kita boleh putuskan bahawa ia adalah kisah yang sama. 
3) Anas r.a menyebutkan " datang seorang lelaki...", riwayat Sa'ad :" datang seorang A'raby ( badwi )."

Bukankah kemungkinan bahawa beliau adalah lelaki yang berbeza? Jika demikian bukankah mungkin jawaban Rasulullah SAW juga berbeza?

ANDAIAN KISAHNYA ADALAH SAMA


Jika diandaikan ia adalah kisah yang sama, tetap tidak terdapat dalam riwayat Sa'ad bahawa Nabi SAW meningkari bahawa bapa baginda juga dalam neraka. Anas r.a pula telah menyebutnya. Mengapa pula Jabatan wewenang menginkari yang tidak diingkari Rasulullah SAW?

Secara ilmiah juga ini boleh dianggap sebagai tambahan ilmu (  زيادة علم ) dari Anas. Maka bila tiada percangahan, ia wajib diterima. Begitu juga diterima tambahan riwayat Sa'ad r.a " Setiap kali engkau melalui kubur seorang kafir, beritahu dia bahawa dia dineraka. "


Namun yang rajih secara ilmiah, Allah juga yang  maha mengetahui, riwayat Sa'ad lemah kerana mursal dari Zuhry, maka tinggal kita dengan riwayat Anas dalam Sohih Muslim.


Wallahu Waliyyu at-Taufiq

__________
(1)
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/145/326)، - ومن طريقه أبونعيم في "معرفة الصحابة" (1/139) -، والبزار في "مسنده" (1/64-65-كشف)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم:596- مع عجالة الراغب المتمني)، - ومن طريقه الضياءُ المقدسيُّ في "الأحاديث المختارة" (3/204) -، والدارقطني في "الغرائب الأفراد" (1/128-أطرافه)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (1/191-192)، وقاضي المارستان في "مشيخته" (رقم: 254) من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري به. هكذا موصولاًPandangan Status Ibu Bapa Nabi SAW : Satu penelitian (2)


 JAWABAN

Rasulullah SAW adalah seorang yang dipilih Allah untuk menyampaikan dari Allah. Kita semua tahu bahawa tugas baginda adalah tableegh dan bayan, beliau seorang yang paling fasih, diberikan jawamiu'l kalim. Lawan darinya adalah penyampaian yang tidak jelas lagi samar2, apalagi mengelirukan orang.

Kami hampir tidak percaya  ada seorang muslim akan mengatakan bahawa :

1) lafaz dari mulut Nabi SAW tidak boleh dijadikan sandaran hukum. 
Maka lafaz siapa lagikah yang dijadikan hukum?
2) Nabi SAW menggunakan teknik sengaja mengeluarkan lafaz yang memiliki erti kesamaran  untuk menjaga hati orang.

Lazim kata2 ini lebih buruk dari yang pertama. Ini lazimnya menuduh Nabi SAW  :
a) sengaja berbohong dalam khabar ghaib
b) takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah wal i'yadzu billah!
Yang diketahui menekuni teknik kesamaran ini adalah puak Syiah dengan ' taqiyyah ' mereka.

Kita tidak pernah mendengar bahawa bolehnya berbohong untuk maslahat dakwah.  Bahkan beliau tidak berbohong walau pun baginda dihunus dengan sebilah pedang oleh musuh. Beliau tidak perlu berbohong untuk diterima dakwahnya. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Jika tsabit walau sekali dalam sirah sudah cukup mencacatkan risalahnya.  

Rasulullah SAW tidak mengucapkan melainkan al-haq, dalam keadaan redha dan marah. Sebab itu baginda mengizinkan sahabat menulis apa juga yang keluar dari mulut baginda yang mulia. 

اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق
  (( Tulislah!, Demi yang jiwaku ditangannya, tidaklah yang keluar darinya ( beliau mengisyaratkan kepada mulutnya) melainkan kebenaran. ))

Hadith dari Abdullah bin Amru bin al-Ash r.a dlm Sunan Abu Daud dan Darimy, disohihkan  syaikh Albany] 

Beliau adalah al-Ameen dalam Jahiliyyah, beliau jugalah al-Ameen dalam Islam.

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى
(( Tidaklah beliau berkata2 dengan hawa nafsu, ia hanyalah wahyu yang wahyukan )) [an-Najm : 3-4]

Walaupun kita akur bahawa seorang muslim boleh berbohong kerana darurat, untuk menyelamatkan nyawa, walaupun mengucapkan kata2 kekufuran, ia tidak berlaku kepada Rasulullah SAW.

Jika menjaga perasaan seseorang amat kritikal dalam manhaj dakwah Rasulullah SAW, beliau dapat sahaja mengelak dari menjawab soalan lelaki itu. Ini tentu lebih ringan dari menjawab dengan kebenaran kemudian terpaksa berbohong sesudahnya. Siapa sahaja dapat berhujjah guna akal-akalan. Bahkan jika seorang gemar berkhayal, jika teknik taqiyyah dibolehkan, boleh sahaja awal2 lagi Nabi SAW menjawab : " Sesungguhnya bapamu disyurga ", ini tentu lebih menyenangkan hati beliau!

Kami tidak menafikan berhikmah dalam berdakwah, menimbang maslahat dan mafsadah, tetapi sehingga membolehkan bertaqiyyah tentang khabar ghaib? Sehingga dalam mengkhabarkan seorang itu ahli neraka atau bukan?!  Jabatan perlu memikirkan jawaban yang lebih berasas.

Yang paling menunjukkan kelemahan dakwaan Jabatan ini, jika diterima perkara a) hingga d) sebagai maslahat, maka ia memestikan bahawa telah benar bahawa Rasulullah SAW memanggil sahabat itu dan berkata : " Sesungguhnya bapaku dan bapamu dineraka " sebagaimana dalam Sohih Muslim.

Berkata Abul Abbas al-Qurtuby [ w 656H ]  pengarang al-Mufhim mensyarahkan hadith Muslim ini : 
« قوله عليه الصلاة والسلام « إن أبي وأباك في النّار » جبرٌ للرجل ممّا أصابه وأحاله على التّأسّي 
 
حتّى تهون عليه مصيبته بأبيه » المفهم 1 / 46

(( Kata2 baginda SAW : " Sesungguhnya bapaku dan bapamu dineraka " adalah sebagai pemujuk lelaki itu dari musibah yang menimpanya, dan menunjuk beliau agar bertauladan dengan baginda ( yang sama keadaan bapanya ) sehingga ringan atasnya musibah kerana ( khabar ) bapanya. ))

Maka semestinya khabar itu benar untuk mencapai tujuan, secara riwayat dan makna, Jika ternyata  ia hanya teknik berbohong yang licik, apakah perasaan sahabat itu bila mengetahuinya?! Perhatikan bagaimana hujjah Jabatan terbalik atas diri mereka sendiri secara mereka tidak sedari!

Dan lebih bahaya lagi apabila kaedah ini dibenarkan dalam khabar2 syariat, bilamanakah yang Nabi berkata benar, bilamanakah yang baginda sedang menggunakan ' teknik kesamaran '? Bukankah ini menimbulkan keraguan kepada riwayat, kepada syariat? 

Semoga pihak Jabatan merenung kembali hujjah2 ini, kepada Allah sahaja diserahkan segala urusan.
Thursday, April 21, 2011

Pandangan Status Ibu Bapa Nabi SAW : Satu penelitian (1)


Imam Muslim rhm meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas Bin Malik r.a : (( Sesungguhnya seorang lelaki berkata : Ya Rasulullah ! Dimanakah bapaku? Baginda bersabda : " Di dalam neraka." Tatkala lelaki itu berpaling, baginda memanggilnya dan berkata : " Sesungguhnya bapaku dan bapamu di dalam neraka. " ))

http://www.jais.gov.my/rnd/2010/jun/PandanganStatusIbuBapaNabi.pdf 

PENCACATAN HADITH

Saya katakan : apa yang cuba dilakukan oleh yang berhormat Bahagian Penyelidikan Jabatan Islam adalah mencacatkan riwayat Imam Muslim ini dengan riwayat dari jalur Ma'mar ( sebutannya bukan Mu'ammar ).Ini dinamakan dalam istilah ulama hadith sebagai menta'leelkan riwayat. Dijadikan mukhalafah perawi dengan perawi yang lebih kuat sebagai i'llah ( penyakit ) yang halus yang mencacatkan. Bab i'llah ini termasuk bidang ilmu hadith yang paling sulit, hanya para ulama yang pakar yang mampu membicarakan tentangnya. Terdapat beberapa imam yang mahir lagi masyhur dalam bidang ini antaranya Imam Ayyub as-Sakhtiyany, Malik, at-Tsaury, Syu'bah, Ibnu U'yaynah, al-Qattan, Ahmad, Yahya bin Ma'een, Bukhary, Ali ibnul Madeeny, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Tirmidzy, Ibnu Hibban, ad-Daraqutny dll. Namun jangan lupa bahawa Imam Muslim sendiri termasuk imam dalam bidang ini. Kitab Tamyiz adalah kitab i'lal beliau yang menyaksikan keimamannya. Berkata murid  beliau Ahmad bin Salamah rhm : " Aku melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim mendahulukan Muslim bin al-Hajaj dalam ma'rifah sahih/hadith berbanding masyaikh dizaman mereka. " [ Muqaadimah Nawawy utk Muslim ]

Menolak sebuah hadith dalam kitab sohih Muslim bukan perkara kecil, kitab ini telah disepakati oleh para ulama, berkata Imam Muslim rhm : " Aku tidak meletakkan sesuatu dalam kitabku melainkan dengan hujjah, dan aku tidak meninggalkan sesuatu darinya melainkan dengan hujjah." ( Muqaddimah Muslim ). Dan beliau telah berkata : " Aku tidak memasukkan dalam kitab ini melainkan yang mereka ijma' atasnya " [ Muslim, Kitab Solat, Bab Tasyyahud fis Solat ] Berkata Syaikh Masyhur al-Salman selepas menyebutkan beberapa takwilan, : " Iaitu menurut qawaid yang dilalui oleh para ulama dan beliau (Muslim) yakini kesahihannya. "

Hadith Anas ini adalah hadith usul dalam kitab beliau, bukan syawahid atau mutabaat. Ertinya ia adalah hadith yang disohihkan oleh Imam Muslim.

Perkara yang memusykilkan dari tulisan diatas adalah, siapakah sumber kata2 mereka? Siapakah imam salafnya? Menurut kajian penulis, tidak terdapat seorangpun ulama mutaqqadimin yang menolak hadith ini sedangkan hadith ini juga diriwayatkan oleh Imam2 hadith yg tersohor,

1) Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya
2) Abu Daud dalam sunannya
3) Abu A'wanah dalam Mustakhrajnya
4) Ibnu Hibban dalam Sohihnya
5) Ibnu Mandah dalam kitab Imannya
6) Ibnu Ya'la dalam Musnadnya
7) al-Baihaqy dalam Sunan al-Kubra dan Dalail Nubuwwah
8) Al-Jauraqany dalam Abatil dan Manakir dan beliau berkata hadith ini sohih.

Tidak seorangpun nuqqad ( peniliti) hadith yang diketahui mencacatkan hadith ini, hatta Imam Daraqutnyy rhm yang mengarang kitab ' Ilzamat wa Tatabbu' ' sebuah kitab yg meniliti secara teliti akan apa2 kecacatan dalam kitab Sohih Bukhary dan Muslim, tidak menyebut hadith ini dalam senarainya.

Bahkan kita dapati bahawa para ulama hadith telah menerima hadith sohih ini seperti Imam Bayhaqy rhm dan Imam Nawawy, begitu juga imam Qurtuby guru Imam Qurtuby al-mufassir dalam Mufhimnya, al-Khattaby ketika mensyarahkan sunan Abu Dawud, Ibnu Kathir dan lain2 lagi. Akan dibentangkan nukilan2 ini insya Allah.

SANAD IMAM MUSLIM UNTUK HADITH

Imam Muslim telah meriwayatkan hadith dari :
1) Abu Bakar ibnu Abi Syaibah al-Kufi: guru Muslim seorang Tsiqah Hafiz
2) A'ffan bin Muslim Al-Bahily al-Basry : Tsiqah Tsabt.
3) Hammad Bin Salamah al-Basry : Tsiqah A'bid orang yang paling mantap riwayatnya dari Tsaabit ( al-Bunaany ) hafalannya berubah diakhir hayatnya
4) Tsaabit bin Aslam al-Bunaany al-Basry : Tsiqah A'bid
5) Anas bin Malik r.a : sahabat

Keadaan perawi diatas diambil dari hukum Ibnu Hajar al-Asqalany rhm dalam Taqreebnya. Ini hanya pengenalan bagi pembaca yang  mungkin tidak biasa dengan sanad Imam Muslim. Bagi yang arif, melihatnya sahaja mereka kenal.

Kata2 Ibnu Hajar tentang Hammad diatas sangat menjolok mata. Apakah Bahagian Penyelidikan terlepas pandang atau tidak mengkajinya?

Oleh itu terpaksa kami katakan bahawa Jabatan telah melakukan sebuah kesilapan  ilmiyah, menta'leelkan sanad yang sohih lagi jelas seperti matahari, dengan riwayat Ma'mar yang lemah. Ketahuilah menta'leelkan riwayat ada syaratnya, hendaklah benar2 terdapat mukhalafah, dan hendaklah dita'leelkan dengan riwayat yang lebih kuat, bukan sebaliknya.!

MA'MAR BIN RASYID

Bahagian Penyelidikan Jabatan Islam telah berkata bahawa Ma'mar bin Rashid :

1) lebih kuat hafalannya dari Hammad kerana tidak mendapat kritikan sedangkan Hammad ada menerima kritikan
2) dipakai riwayatnya oleh kedua2 Bukhary dan Muslim sedangkan Hammad tidak dipakai Bukhary

Seolah2 hal ini tidak diketahui ulama hadith, tidak diketahui Imam Muslim, yang telah mengarang kitab Sohihnya dalam masa 15 tahun. Seolah2 ia tidak pula diketahui oleh Imam al-Bayhaqy, Daruqtny, kemudian Nawawy dan lain2 lagi.

Tiada seorang yang mencacatkannya dengan riwayat Ma'mar . Alasan bahawa seorang perawi tidak digunakan Bukhary tidak mencacatkan hadith. Ini diketahui oleh mana2 penuntut ilmu hadith. Ia tidak bermakna perawi itu tidak 'diyakini ' oleh Imam Bukhary. Kemudian pula kritikan pada perawi tidak semestinya mencacatkan riwayatnya. Sebabnya terkadang kelemahan perawi diketahui dimana, kekuatannya dimana. Imam Muslim telah menyaring riwayat2 para perawinya. Kekuatan Hammad bin Salamah adalah pada riwayat2nya dari guru beliau Tsaabit al-Bunaany. Bahkan beliau adalah murid paling mantap, mengalahkan semua orang termasuk Ma'mar. Maka seharusnya jika ada yang diingin dicacatkan adalah riwayat Ma'mar yang kononnya bersalahan dengan riwayat Hammad. Jika kita ingin gunakan hujjah dangkal, kita katakan, bahkan Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan riwayat Ma'mar ini. Ia tidak 'diyakini ' mereka, oleh itu riwayat Ma'marlah yang seharusnya ditolak.

NUKILAN ULAMA TENTANG KEKUATAN HAMMAD DALAM RIWAYATNYA DARI TSAABIT

Sangat menghairankan tulisan Jabatan tidak menyebutkan kedudukan Hammad yang sebenar. Adakah ini satu penyembunyian (tadlees)? Ataukah ini taqleed?  Elok juga dinukilkan kata2 ulama hadith tentang hal Hammad ini...

قال الإمام يحيى بن معين: "من خالف حماد بن سلمة في ثابت، فالقول قول حماد
 (1)Berkata Imam Yahya bin Ma'een rhm : " Siapa yang menyalahi Hammad bin Salamah dalam riwayat Tsaabit, maka kata2 Hammadlah yang diambil."

وقال الإمام علي ابن المديني: "لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد.
(2) Berkata Imam Ali ibnul Madeeny ( guru Imam Bukhary ) rhm : " Tidaklah seorangpun murid Tsaabit yang lebih mantap dari Hammad."

NUKILAN2 TENTANG KELEMAHAN RIWAYAT MA'MAR DARI TSAABIT 

وقال الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله –: "حماد بن سلمة أثبت في ثابت من معمر
(3) Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rhm : " Hammad bin Salamah lebih mantap riwayatnya dari Tsaabit berbanding Ma'mar ."
 
وقال يحيى بن معين: "ومعمر عن ثابت ضعيف". وقال: "وحديث معمر عن ثابت،و عن عاصم ابن أبي النجود، وعن هشام بن عروة، وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام

(4) Berkata Yahya ibn Ma'een : " ..dan riwayat Ma'mar dari Tsaabit adalah da'if . " Dan beliau berkata : " Dan hadith Ma'mar dari Tsaabit, A'sim ibn Abi Najuud dan Hisyam Bin U'rwah mudhtorib, banyak wahamnya. "

. وقال العقيلي: "أنكرُ الناس حديثًا عن ثابت : معمرُ بن راشد.

(5) Berkata al-Uqaily rhm : " Orang yang paling munkar riwayatnya dari Tsaabit : Ma'mar bin Rasyid. "[ Du'afa' Uqaily : 2.291 ]

Nukilan2 diatas telah penulis rujuk dalam kitab Tahdzeebul Kamal al-Mizzy[ 7/262 - 264 ] dan Tahdzeebut Tahdzeeb Ibnu Hajar[ 1/481, 483, 4/126 ].

Ini menolak dakwaan bahawa Ma'mar sedikitpun tiada kritikan, hanya Hammad.  Bahkan kritkan terhadap Ma'mar sangat parah dalam riwayat nya dari Tsaabit. Namun hendaklah difahami bahawa kritikan ini tidak menjatuhkan perawi secara total, ia hanya pada riwayat yang tertentu sahaja. Ma'mar tetap seorang yang tsiqah. Beliau adalah perawi Bukhary dan Muslim.

Maka dengan ini fahamlah kita kenapa tiada ulama yang ' menyentuh ' hadith ini. Ia hanya sesuatu yang baru yang diada2kan.

RUMUSAN

Hadith Anas r.a bahawa Rasulullah SAW bersabda : (( Sesungguhnya bapaku dan bapamu  didalam neraka !))  hadith yang sohih.


bersambung insya Allah

Wednesday, April 13, 2011

Ketahuilah bahwa Rafidhah berkata bapa2 Nabi SAW beriman ...

Berkata FakruRazy rhm dlm tafsirnya :
(( [Masalah Keempat]

Syiah berkata : Sesungguhnya tidak seorang pun bapa2 dan datuk2 Rasul a'laihis solatu was salam yang kafir, dan mereka meningkari dikatakan bahawa bapa Ibrahim adalah kafir, dan mereka menyebutkan bahawa Aazar adalah paman Ibrahim a'lahis salam. Dia bukanlah bapanya. Dan mereka berhujjah utk kata2 mereka dengan beberapa wajah : )) [Tafsir Fakhru Razy :24/173]

Penulis sempat melihat beberapa rujukan Syiah Rafidah :

Berkata Ulama Syi'ah yg digelar mereka al-Mufid al-Baghdady[ 336-413H ] :
الشيخ المفيد - أوائل المقالات - رقم الصفحة : ( 45/46 )

- وإتفقت الإمامية على أن آباء رسول الله (ص) من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب مؤمنون بالله - عز وجل - موحدون له ، وإحتجوا في ذلك بالقرآن والأخبار ، قال الله - عز وجل : الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في الساجدين ، قال رسول الله (ص) : لم يزل ينقلني من أصلاب الطاهرين ، إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا ، وأجمعوا على أن عمه أبا طالب - رحمه الله - مات مؤمناً ، وأن آمنة بنت وهب كانت على التوحيد ، وأنها تحشر في جملة المؤمنين ، وخالفهم على هذا القول جميع الفرق ممن سميناه بدء.


(( Dan puak al-Imamiyah ( Syiah Rafidhah ) telah sepakat bahawa bapa2 Rasulullah SAW sejak Adam hingga Abdullah bin Abdul Muttalib beriman kepada Allah A'zza wa Jalla, mentauhidkanNya, dan mereka berhujjah untuk yg demikian dengan al-Quran dan khabar2, Allah A'zza wa Jalla berfirman : " Yang melihatmu ketika engkau berdiri, dan bolak-balikmu bersama orang2 yang sujud. " Berkata Rasulullah SAW : " Allah sentiasa memindahkanku dari sulbi lelaki yang suci kepada rahim2 yang suci, sehingga Dia keluarkanku dalam alam kamu ini

Dan mereka telah Ijma' bahawa paman beliau Abu Talib rahimahullah mati beriman, dan bahawa Aminah Binti Wahb adalah diatas tauhid, dikumpulkan bersama orang2 mukminun, dan semua puak yang kami sebutkan  nama2 mereka pada awal ini telah menyalahi mereka dalam kata2 ini. )).

Dalam kitab yang sama Syaikh al-Mufid ini telah mengkafirkan semua orang yang menginkari imam2 Syiah dan tidak taat kepada mereka. Beliau  juga berkata bahawa mereka berhak dikekalkan dalam api neraka!

Penulis akan menangguhkan pembahasan tentang ibu-bapa Rasulullah SAW dan Abu Talib dlm artikel lain insya Allah. Tulisan ini  hanya menyambung posting tentang kekafiran bapa Nabi Ibrahim a.s.

SYUBHAT2 SYIAH TENTANG KEIMANAN NENEK MOYANG NABI

Sebelum kita meneliti dalil2 mereka, perlu kita faham dasar aqidah Imamiyah. Beriman kepada para Imam Syiah yang dua belas adalah rukun iman mereka, dan imam2 mereka semuanya dari keturunan ahlul bait, dari keturunan imam pertama mereka Ali bin Abi Talib dan Fatimah r.a .Mereka mendakwa semua imam2 ini dipilih Allah, setiap mereka diwasiatkan oleh imam sebelum mereka, oleh itu mereka dianggap sebagai wakil Allah diatas muka bumi ini berstatus seperti Nabi SAW yang maksum lagi paling suci nasab keturunannya.

Sebab itu mereka mendakwa bahawa Imamah ini hanya ditangan mereka, manusia dari keturunan lain tidak sesuci dan semulia mereka. Jika kita faham dasar ini, mereka terpaksa membuktikan semua bapa2 Imam yang akhirnya bertemu kepada bapa Ali dan Fatimah suci dan beriman juga. Masalah bagi mereka adalah nas2 yang menerangkan bahawa bapa Ali r,a, iaitu Abu Talib mati kafir, begitu juga bapa kepada bapa Fatimah, r.a iaitu ibu bapa Rasulullah SAW, kemudian datuk mereka Abdul Muttalib, dan akhir sekali bapa Nabi Ibrahim.

Oleh itu mereka terpaksa menolak atau mentakwil semua nas2 ini, jika mereka gagal menolak kekufuran walau seorang sahaja dalam silsilah nasab ini, maka robohlah aqidah Imamiah mereka.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rhm : (( Kemudian, termasuk kejahilan Rafidah, mereka mengagungkan nasab anbiya', bapa2 dan anak2 mereka, tetapi mencacatkan isteri2 mereka., semuanya kerana asabiyah dan mengikut hawa nafsu, mereka mengagungkan Fatimah, al-Hasan dan al-Husain tetapi mencaci Aisyah Ummul Mukminun, maka mereka berkata, atau berkata orang2 yang berkata diantara mereka, bahawa Aazar bapa Ibrahim adalah orang beriman, kedua ibu bapa Nabi SAW adalah beriman, supaya mereka tidak berkata (jika ) seorang Nabi bapanya kafir, maka mungkin anaknya juga kafir, maka tiada kelebihan dengan nasab keturunan semata2. )) [ Minhajus Sunnah : 2 / 349 ]

Dan beliau berkata lagi  (( Jika seorang  itu tidak jadi mudarat kerana bapanya kafir, maka begitu juga  tidaklah Nabi kita dan Nabi Ibrahim, tidak juga Ali jadi mudarat kerana bapa2 mereka kafir. )). [ 2/376].

Dalil mereka sebenarnya tidak berganjak dari sekedar syubhat2 yang lemah, qeel wa qaal, samada tafsiran yg syaz, atau riwayat yg lemah lagi palsu. Semua ini dihiasi dengan emosi cinta ahlul bait dan Nabi.

SYUBHAT PERTAMA

Firman Allah Ta'ala : (( Bertawakallah kepada al-Azeez ar-Raheem, yang melihatmu ketika engkau berdiri, dan bolak-balik bersama orang2 yang sujud )) [ as-Syua'ara :216-219 ]

Mereka berkata bahawa Ibnu Abbas telah mentafsirkan (( bolak-balikmu bersama orang2 yang sujud)) ertinya : berpindah-pindah dari seorang yang sujud kepada seorang yang sujud, yakni orang yang beriman kepada orang yang beriman. Maka ini dalil bahawa semua nenek moyang Nabi orang2 yg beriman.

Jawaban

Imam Ibnu Jarir at-Tabary telah meriwayatkan tafsiran ulama salaf tentang ayat ini sebagai berikut :

1) Yang melihat bolak balikmu dalam solatmu, ketika engkau berdiri, ketika engkau ruku' dan ketika engkau sujud. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. r.a dan I'krimah. Satu lagi sanad dari I'krimah dengan tambahan : (( ketika duduk )).

2) Yang melihatmu ketika engkau berbolak-balik bersama orang2 yang solat, dan penglihatanmu kepada mereka dibelakangmu sebagaimana engkau melihat mereka dihadapanmu. Beliau riwayatkan dengan tiga sanad dari Mujahid.

3) Yang melihatmu bergerak2 bersama orang2 yang solat, diri dan duduk bersama mereka. Diriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, Qatadah dan Ibnu Zaid.

4) Yang melihatmu dalam urusanmu bersama manusia. Dengan sanadnya dari al-Hasan.

5) Yang melihatmu dalam berbolak balik dalam urusan2 dirimu, seperti para Anbiya sebelummu. Orang2 yang sujud mengikut mereka adalah para Anbiya'. Ini adalah tafsiran Sae'ed.

Perhatikan tafsiran yang dinukilkan dari Ibnu Abbas oleh Imam at-Tabary rhm.

Pilihan Imam Tabary :

Beliau berkata :
" Pendapat yang paling kuat dalam tafsirannya adalah pendapat mereka yang berkata bahawa tafsirnya adalah : Dan yang melihat bolak-balikmu bersama orang2 yang sujud dalam solat mereka bersamamu, ketika engkau berdiri bersama mereka, ruku' dan sujud. Ini kerana yang demikian adalah yang zahir dari maknanya."

Beliau kemudian menyanggah pendapat yang mengatakan bahawa " bersama manusia ", sebagai jauh dari kefahaman ayat, sebab tidak yang difahami dari kata2 seseorang " Fulan bersama orang2 yang sujud " bahawa dia bersama orang-ramai, tetapi mereka akan faham bahawa dia bersama kaum yang sujud, dan makna sujud diketahui ( yakni solat ).

Perhatian :  Imam at-Tabary tidak menyebut langsung tafsiran yang digunakan Syiah, bahawa Ibnu Abbas r.a berkata : :((   من ساجد إلى ساجد )) "dari seorang yang sujud kepada seorang yg sujud."

 Saya ( penulis ) katakan, terdapat riwayat bahawa setelah dimansukhkan kewajiban solat tahajjud, Nabi SAW telah berpindah dari rumah seorang sahabat kerumah sahabat lain untuk memeriksa apakah mereka solat tahajjud diwaktu malam. Ini ada disebutkan didalam tafsir Fakhrur Razy. [ 11/173]. Ini kemungkinan makna dari seorang yang sujud kepada seorang yang sujud, iaitu sahabat2 yang solat tahajjud.

SYUBHAT KEDUA

" Allah sentiasa memindahkanku dari sulbi lelaki yang suci kepada rahim2 yang suci, sehingga Dia keluarkanku dalam alam kamu ini

Jawaban

Al-Quran mengatakan bapanya kafir, musuh Allah, hadith Anas dalam sohih al-Bukhary mengatakan beliau akan dicampakkan dalam neraka, mereka mengatakan tidak. Tidak wajar dari sudut ilmiyah menolak zahir al-Quran dan soreeh hadith dengan sebuah hadith yang samar2.

Hadith diatas jika tsabit sekalipun tidak mengatakan bahawa bapa Nabi Ibrahim tidak kafir, ia  hanya khabar tentang kesucian nasab keturunannya. Kekufuran dan kejahatan nenek moyang tidak mencacatkan seorang, setiap orang ditanya tentang amalannya sendiri, dan tidaklah seorang menanggung dosa orang lain.
((  و لا تزر وازرة وزر أخرى ))

Kemudian mereka mendatang syubhat bahawa kalimat ( أصلاب الطاهرين ) ertinya suci dari kekafiran. Berdalilkan Firman Allah Ta'ala : (( ... إنما المشركون نَجَس )) [ Taubah :  ] ((Orang2 musyrikin itu najis.)) Seolah2 suci hanya ada satu makna, iaitu suci dari syirik! Sedangkan maknanya dalam bahasa juga adalah suci dari najis kekotoran yang zahir. Apabila dikaitkan dengan nasab keturunan, maka makna yang munasabah adalah suci dari kekotoran zina. 

Sebagai faedah, puak Syiah menganggap orang2 kafir sebagai najis, zahir dan batin, apabila bersalaman dengan mereka wajib bersuci dengan air jika tangan basah kerana peluh dan sebagainya, jika tidak basah cukup cuci dengan menyapu ditembok tanah. [ al-Muqni'ah karangan Syaikh Mufid, m/s 71 ]. 

Berkata Ali al-Qari [ w 1014H] menolak hujjah ini, (( ..apa yang beliau ( Suyuty ) sebutkan tertolak dengan apa yang kami telah sampaikan, dan bahawa maksud hadith  adalah sebagaimana yang warid dari wajah yang pelbagai :)) [ Adillah Mu'taqad Abi Hanifah al-A'zham fi Abawai al-Rasul : 114 ]

Kemudian beliau membawa riwayat2 yg terdapat dalam Dalail Nubuwwah Imam Bayhaqy[1/ 174] dari Anas dan Ibnu Abbas yang mana didalamnya terdapat :


فلم يُصِبْنِي شَيئ مِن عُهْرِ الجاهلية, خَرَجْتُ مِن نكاح وَ لَمْ أُخْرَجْ مِن سِفاح

 " ..dan tidak mengenaku sesuatu dari kekotoran Jahiliyyah, dan aku dikeluarkan dari pernikahan, aku tidak dikeluarkan dari perzinaan..."


Berkata Syaikh Masyhur al-Salman ketika mentahqeeq hadith ini : " ia memiliki syawahid yang menyampaikan insya Allah Ta'ala kedarajat hasan." Beliau kemudian membawa hadith Ali bin Abi Talib r.a . Az-Zahaby rhm mengatakan ia munqati' ( terputus ) tetapi maknanya sohih. Ia juga diriwayatkan dari hadith Aisyah dan Abu Hurairah. Semua riwayat2 ini walaupun lemah belaka, namun ia masih boleh diangkat derajatnya.

Menurut qaedah, hendaklah dikompromikan riwayat2 ini, bukan diambil satu dan dibuang yang lain. Sebab itu kita dapati tiada seorangpun yang menjadikannya dalil bahawa bapa Nabi Ibrahim beriman melainkan Rafidhah.

Oleh itu berkata Imam Bayhaqy rhm [ 384-458H]  :
" وأمرُهم لا يقدح في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة ، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم ، فلا يلزمهم تجديد العقد ، ولا مفارقتهن ؛ إذ كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق " انتهى

(( Dan kekufuran mereka tidak mencacatkan nasab keturunan Rasulullah SAW, kerana pernikahan orang2 kafir adalah sah, tidakkah engkau lihat mereka masuk Islam bersama isteri2 mereka, maka tidak wajib mereka memperbaharui akad nikah mereka, tidak pula wajib bercerai dengan mereka, kerana sepertinya dibolehkan dalam Islam. Dengan Allah at-Taufiq. )) [ Dalail : 1/193 ]

Diambil perhatian bahawa Imam Bayhaqy rhm sendiri telah meriwayatkan hadith2 ini dalam Dalail Nubuwwahnya. 

Mentakweelkan sulbi yang tidak suci sebagai najis, sehingga menajiskan anak keturunannya tidak terdapat contohnya dalam syariat.  Syariat telah menghalalkan orang2 Islam bernikah dengan wanita ahlul Kitab yang najis i'tiqadnya. Jika mereka benar2 najis badan dan rahimnya, tentu tidak akan dibenarkan pernikahan ini.
Allah berfirman : 

(( و المُحْصناتُ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبلِكُم  )) 
(( ...dan (dihalalkan untuk kamu ) wanita2 yang suci dari kalangan mereka yang diberikan kitab sebelum kamu...))[ al-Maidah : 5 ]

SYUBHAT KETIGA

Puak Syiah juga cuba bersandar disebalik sebahagian pendapat yang mengatakan bahawa Aazar bukan nama bapa Nabi Ibrahim a.s. Mereka mengatakan bahawa dalam bahasa Arab boleh saja dipanggil bapa tetapi yang dimaksudkan adalah paman.

Jawaban

Telah diterangkan bahawa sebenarnya tiada salaf yang mengatakan bahawa bapa Ibrahim tidak kafir, mereka hanya khilaf tentang nama bapa Ibrahim, bukan kekufurannya.

Telah dinukilkan jawaban Fakhru Razy rhm bahawa takweel ini hanya diperlukan jika terdapat dalil yang jelas bahawa nama beliau bukan Aazar, sedangkan al-Quran telah jelas menamakannya Aazar dalam surah al-Ana'am. Demikianlah kata Imam as-Syafiey rhm dalam al-Umm. 

Menambah bantahan terhadap syubhat puak Syiah iaitu Allah telah memasukkan Nabi Ismail sebagai bapa Nabi Ya'qub a.s dalam surah al-Baqarah, sedangkan beliau adalah paman Nabi Ya'qub.

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133)
(( Apakah kamu menjadi saksi ketika Ya'qub didatangi maut, ketika dia berkata kepada anak2n ya apakah yang kamu akan sembah setelah ku,?

Mereka berkata : Kami menyembah tuhanmu dan tuhan bapa2mu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, tuhan yang satu, dan kami kepadaNya menyerah diri. ))

Saya katakan : Hairan sungguh kefahaman mereka, seorang itukan tidak mempunyai lebih dari seorang bapa, maka tentulah ini qarinah  bahawa yang lain bukan bapa Nabi Ya'qub a.s. 

Kemudian pula mereka semua telah maklum nasab Nabi Ya'qub a.s iaitu anak Nabi Ishaq bin Ibrahim.  Maka Nabi Ismail bin Ibrahim jelas adalah paman beliau. Maka dimasukkan Ismail a.s adalah secara taghleeb sebagai pangkat bapa2. Tidak akan timbul kekeliruan disini.

Berbeza sungguh dengan ayat2 yang mengkisahkan bapa Nabi Ibrahim, beliau tidak disebutkan bersama sekumpulan bapa2, bahkan secara sendiri (mufrad ).

Dan tiada seorang yang tahu bahawa sebutan ' bapanya ' dan ' wahai bapaku' adalah paman atau datuk kerana tiada wujud qarinah. Tiada seorang yang tahu bahawa Nabi Ibrahim sedang berkata2 dengan selain bapanya. Ia khabar ghaib. Sedangkan al-Quran adalah kalamullah, yang sangat fasih lagi jelas bayannya, mengatakan bapa tetapi memaksudkan paman membawa kepada kekeliruan ( al-labs).

Kita tidak nafikan bahawa boleh bagi seseorang berkata kepada seseorang, ' aku telah berjumpa bapaku Fulan ( disebut namanya ) ' apabila orang yang mendengar kenal bahawa Fulan itu adalah pamannya. Masalahnya apabila beliau berkata kepada orang yang tidak kenal itu adalah pamannya, tentu dia akan menyangka Fulan benar adalah bapanya. Apalagi jika dia berkata : " Aku telah berjumpa bapaku " tanpa menyebut namanya, dan tanpa qarinah menunjuk sebaliknya. 

Jika kita membenarkan takweel seperti ini, kita juga terpaksa membenarkan takweel ini :
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ
(( Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapanya : wahai bapaku !...)) [ Yusuf : 4 ]

 Apakah boleh ditakweel : 'Wahai pamanku ' ?!

 Begitu juga selain ini dari ayat2 yang terdapat lafaz ' bapa'.

Selanjutnya bila diamati ayat dalam surah al-Baqarah diatas, pelajaran yang boleh diambil menunjukkan bahawa Nabi Ya'qub a.s tidak berlelah mendakwahi anak2nya, mengingatkan mereka kepentingan Tauhid, mewasiatkan mereka. Jika nasab keturunanan telah memadai, jika beliau boleh mensyafaatkan mereka tanpa mereka sendiri beramal, hal ini  tentu tidak perlu. 

Dan yang lebih wajar dijadikan pelajaran adalah ayat selepas itu :

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134

(( Itulah umat yang telah lalu, bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan. dan tidaklah kamu akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan  ))

Ayat ini menolak dakwaan Bani Israil yang bepaut kepada nasab mereka dari keturunan anbiya, dan bagaimana mereka mengagungkan Nabi Ya'qub dan Nabi Ibrahim, bapa2 Bani Israil. Ayat ini menerangkan bahawa kemuliaan bapa seseorang tidak menjamin kemuliaan dirinya sendiri. Jika benar tentu kedua2 anak Nabi Adam; Qabil dan Habil termasuk orang yang bertaqwa kerana kesucian bapa mereka. Tiadalah hingga  seorang dari mereka menumpahkan darah pertama diatas muka bumi ini.

Tiadalah pula Nabi Nuh, seorang Nabi Allah dari benihnya yang suci melahirkan anak yang kafir, atau najis mengikut kata2 Syiah. Beliau seharusnya telah beriman, membantu bapanya yang susah payah berdakwah hampir seribu tahun, bukan akhirnya menyombong ingin menyelamatkan dirinya dari azab Allah hingga ditenggelamkan. Apakah beliau juga bukan anak sulbinya? Atau mungkin anak saudara?! 

 Wallahu waliyyut taufiq